Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby nebyly manipulovaným materiálem nadměrně zatěžovány konstrukce staveb. Dostatečná nosnost stavby musí být prokázána. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou.

Materiál a manipulační jednotky se musí ukládat tak, aby se nemohly při manipulaci ani později sesunout. Svislé vychýlení stohů musí být maximálně 2% výšky stohu. Stohy se nesmějí opírat o konstrukci skladu ani o sebe navzájem.

Mezi stohy a regály musí být pro manipulaci s materiálem dostatečně široké uličky, které nesmějí být zastavovány a zužovány překážkami. Při používání manipulačních vozíků musí být šířka uličky pro průjezd alespoň o 0,4 m větší, než je šířka vozíků včetně nákladu. Při provádění manipulace musí být určen manipulační prostor, kam mají zakázaný vstup nepovolané osoby.

Při volném skladování materiálu musí být vytvořeny průchody o šířce alespoň 0,6 m, podle způsobu přenášení materiálu.

Každý regál musí být označen štítkem s maximální nosností buňky a největšího počtu buněk ve sloupci. Pro ruční ukládání materiálu do regálu ve výšce 1,8 m a výše musí být použita bezpečná pracovní zařízení (schůdky, žebřík, manipulační plošiny). Bezpečné zakládání manipulačních jednotek do regálů se musí provádět podle průvodní dokumentace regálů.

Vodorovné a svislé značení

Provozní plochy skladu (plochy skladovacích zón, užitné plochy,manipulační a průchodné uličky, komunikace pro pěší, dopravní cesty, plochy příjmu, výdeje, parkovišť, překladišť, údržby, nabíjecích stanic atd.) musí být na podlaze viditelně označeny vodorovným značením např. čárami (šířky od 100 mm do 125 mm), barevným odlišením pruhů, nebo jiným způsobem
Všechny uličky, cesty a komunikace musí být ve stanovených profilech neustále průjezdné a průchodné.

Nebezpečná místa užitných ploch, dopravních cest, uliček a komunikací (zúžené a snížené profily, nepřehledné křižovatky a zatáčky) musí být označena příslušnými dopravními značkami,
čemo-žlutým šrafováním, popřípadě chráněna vhodnými výstražnými značkami.

Místní provozní řád skladu

Místní provozní řád sklad má podle čl. 4.1.1 ČSN 26 9030 obsahovat zejména:
a) odpovědnou osobu za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízeni
a prostředků,
b) organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:

 • manipulaci v době přijmu, skladování a výdeje,
 • obsluze skladovacích zařízení a prostředků,
 • pohybu dopravních prostředků, pohybu osob,
 • používání komunikací, cest, včetně je jich úklidu, údržby a osvětlení,
 • poškozeních, poruchách, nehodách, haváriích skladovacích zařízení a prostředků,
  c) stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků,
  d) vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu,
  e) vybavení a místa použití ochranných pomůcek,
  f) organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců,
  g) schématický půdorysný plán skladu s vyznačenou využitelnou plochou a pohybem osob
  a dopravních prostředků, směru příjezdu, vstupu, parkování apod.

Pro každý sklad musí být zpracován místní provozní řád skladu.

Informace o ruční manipulaci s břemeny naleznete v TÉTO KAPITOLE

Skladování specifických látek

Skladování hořlavých kapalin


Legislativa

 • ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu bezpečnou manipulaci a skladování