Podmínky ochrany zdraví při práci při ruční manipulaci s břemeny stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

  • Občasné je zvedání a přenášení břemene nepřesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně.
  • Časté je zvedání a přenášení břemene přesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně,
  • Ve směně je součet hmotnosti manipulovaných břemen během osmihodinové směny.

Hodnocení zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemenem

Hodnocení zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.

Hygienické limity

Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene

Hygienické limity při ruční manipulaci s břemeny určují též přípustné hodnoty energetického výdeje nebo srdeční frekvence.

Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb.

Přípustný hygienický limit pro tlačené a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku