Podle článku 4.1.1 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, by pro každý sklad by měl být zpracován „Místní řád skladu“ ,

Doporučený obsah Mísního provozního řádu skladu obshuje:

 • odpovědnou osobu za provoz skladu, údržbu, opravy a prohlídky skladovacích zařízení a prostředků,
 • organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při:
  • manipulaci při příjmu, skladování a výdeji,
  • tvorbě manipulačních jednotek,
  • obsluze skladovacích zařízení a prostředků,
  • pohybu dopravních prostředků,
  • pohybu osob,
  • používání komunikací, cest, uliček atd. včetně jejich úklidu, údržby a osvětlení,
  • poškození, poruchách, nehodách a haváriích skladovacích zařízení a prostředků,
 • stanovení termínů prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků,
 • vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu,
 • vybavení a místa použití ochranných pomůcek,
 • organizaci kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců,
 • schématický půdorysný plán skladu s vyznačením využitelných ploch a pohybu osob a dopravních prostředků, směrů příjezdů a vstupů, způsobů parkování atd.

Přestože se jedná o nezávazné ustanovení technické normy, doporučujeme Místní provozní řád skladu zpracovat na základě identifikace a hodnocení rizik a doporučené „správné praxe“.

LEXIKON BOZP A PO

PRÁVNÍ PŘEDPISY