Osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první předlékařské pomoci.

Pro pracoviště, kde se s uvedenými látkami nakládá, musí zaměstnavatel vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s těmito látkami. Pravidla musí obsahovat zvláště informace o nebezpečných vlastnostech těchto látek, pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí a pro první předlékařskou pomoc. Pravidla musí být zaměstnancům na pracovišti volně přípustná a musí být projednána s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Skladování nebezpečných chemických látek

Skladovat nebezpečné chemické látky vysoce toxické se smí jen v uzamykatelných prostorách zabezpečených proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při tom musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladnění chemických látek a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí.