První použití biologických činitelů skupiny druhé až čtvrté a práce, při kterých mohou být zaměstnanci ohrožováni azbestem a změny v takových pracích musí zaměstnavatel ohlásit krajské hygienické stanici do 30 dnů před zahájením práce a pokud dojde ke změně podmínek při práci s látkami obsahující azbest.

Opatření k předcházení a omezení uvedených rizik musí zaměstnavatel předem projednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.