Nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (mimo výrobu, dovoz nebo prodej) mohou jen osoby odborně způsobilé. Jsou to:

 • Osoby se stanoveným vysokoškolským vzděláním
  • vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,
  • vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
  • vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii,
  • vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,
  • vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru.
 • Osoby, které mají jiné vzdělání a které se úspěšně podrobili zkoušce odborné způsobilosti u komise krajské hygienické stanice.

O složení zkoušky se může ucházet osoby starší 18 let bydlící na území ČR. Úspěšný uchazeč obdrží po zkoušce osvědčení o odborné způsobilosti platné po dobu 5 let. Podrobnosti o zkoušce jsou uvedeny ve vyhlášce č. 428/2004 Sb.

Bližší informace o chemických látkách a chemických přípravcích jsou uvedeny v kapitole Chemické látky, příp. zákoně č. 543/2020 Sb.