Jednou ze základních povinností (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně) právnické osoby je obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Požárně bezpečnostním zařízením jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby zajišťující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení

 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 • zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
 • Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.
 • Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení požárně bezpečnostními zařízeními může být rozšířeno např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti.
 • Požárně bezpečnostní zařízení se dále dělí na vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Jedná se o zařízení, na jejich projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky, jsou stanoveny právními předpisy např. vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Seznam vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení je uveden v § 4 vyhlášky o požární prevenci.

Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje doklady:

 • doklad o montáži,
 • doklad o funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce,
 • doklad o kontrole provozuschopnosti,
 • doklad o údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou č. 246/2021 Sb. o požární prevenci

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.


Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

Další odkazy


Související legislativa