U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:

  • jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
  • jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,

Pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Elektrickou požární signalizací se normativně zabývají celkem 3 technické normy.

  • ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.
  • ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace- Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
  • soubor norem ČSN EN 54-X – Požadavky na jednotlivé komponenty EPS.