Základní postup pro správné provedení analýzy a hodnocení rizik

Kategorizace/klasifikace pracovních činností

Pro provedení hodnocení rizik je nezbytné vypracování seznamu pracovních činností, sdružit je smysluplným způsobem do skupin a získat o nich potřebné informace. Zahrnují se nejen činnosti, které se denně opakují, ale i ty, které se provádějí pouze občas, nárazově.

Identifikace nebezpečí

Identifikace nebezpečí spočívá ve vytvoření množiny zdrojů rizik na základě jejich nebezpečných vlastností a možných konkrétních situací uvnitř i vně pracoviště. Musejí být identifikována i ta nebezpečí a jejich zdroje, která nejsou z hlediska závažnosti výsledného rizika příliš významné. Musíme brát v úvahu také všechny fáze provozu, tj. nejen běžný (normální) provoz, ale také odstávky, najíždění, údržbu, čištění apod. Je nutné přihlížet také k působení vnějších faktorů (např. povětrnostní faktory, manipulace s plamenem, kouření, možné úniky chemických látek, manipulace s materiálem, doprava apod.), které mohou aktivovat nebezpečný potenciál uvažovaného zdroje rizika.

Pro identifikaci zdrojů rizik existuje řada postupů. Volba určité techniky pro identifikaci zdrojů rizik závisí na druhu objektu, zařízení, činnosti apod. Vlastní identifikaci zdrojů rizik je vhodné provádět v pracovní skupině, jejíž členové mají praktické, technické a odborné znalosti.

Stanovení rizik

Provedení subjektivního odhadu rizika (pravděpodobnosti a následku) pojeného každým identifikovaným nebezpečím s uvedením plánovaných nebo stávajících bezpečnostních opatření. Přitom je třeba vzít v úvahu účinnost opatření a možnost jejich selhání a možné následky.

Rozhodnutí o přijatelnosti rizika

Posouzení, zda plánované nebo existující bezpečnostní opatření jsou dostatečná a zajistí udržení nebezpečí pod legislativně stanovenými limity a požadavky.

Příprava nápravných opatření ke snížení rizika (jsou-li zapotřebí)

Příprava plánu zabývajícího se zjištěnými problémy v předešlých krocích. Organizace by měla zajistit, že nová a existující opatření jsou funkční a efektivní.

Posouzení, zda plán nápravných opatření je odpovídající

Opětovné zhodnocení rizik s ohledem na přijatá nápravná opatření a ověření, zda riziko je přijatelné. To znamená, zda riziko bylo sníženo na nejnižší rozumně dosažitelnou mez.