Hodnocení rizik se považuje za nový přístup k BOZP.

Jedná se o:

  • nástroj systému řízení BOZP,
  • klíčový prvek ovlivňování,
  • dobrý nástroj prevence (pomáhá odhalit, co nám hrozí),
  • nová motivace výchovy zaměstnanců (ovlivňuje chování zaměstnanců, zapojuje je do prevence).

Provádí se filozofie prevence, filozofie ochrany zaměstnanců, filozofie prosazování BOZP = zcela nová filozofie BOZP.

Prevence

Je založena na předcházení vzniku nedostatků na zavedení systémových nástrojů (politika BOZP, program její realizace, hodnocení rizik, systém kontrol, komunikace aj.) Hodnocení rizik musí být schopnost identifikovat a vyhodnotit to co při práci skutečně ohrožuje osoby, prostředí nebo majetek a nespoléhat se jen na předpisy. Kromě technické bezpečnosti nesleduje i chování člověka a předcházení jeho chybám. Je nutné vždy provést všechna možná opatření k tomu, aby k nežádoucí události nedošlo, ale stejně tak i připravit se na situaci, kdy k nežádoucí události dojde.

Ochrana zaměstnanců

Týká se všech faktorů souvisejících s prací nejen bezpečnosti a ochrany zdraví, ale i pohody při práci, sociální ochrany, pracovních podmínek, mezilidských vztahů zátěže apod.

Prosazování BOZP

Spočívá v poradenství, kampaních a programech podpory. Týká se činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, vedoucích zaměstnanců a organizace BOZP v podniku. Dále spočívá v úloze vzdělávání, které se neomezuje jen na provádění školení, ale pokračujícím trvalým vyžadováním dodržování bezpečnostních pravidel, kontrolou, důsledností atd. Je nutná i ekonomická motivace.

Hodnocení a vyhledávaní rizik zpravidla provádí odborně způsobilá osoba v BOZP.