Součástí analýzy a hodnocení rizik by mělo být také definování nápravných opatření zacílených na snížení konkrétních rizik a to zejména rizik nepřijatelných a podmínečně přijatelných.

Zaměstnavatel by měl zpravidla uplatňovat:

 • technická opatření,
 • organizační opatření,
 • prostředky osobní ochrany (kolektivní ochrana, OOPP),
 • kombinace výše uvedených opatření.

Při volbě konkrétních opatření by se měla vzít v úvahu následující hlediska a zásady:

 • omezovat vznik rizik,
 • odstraňovat rizika u zdroje jejich původu,
 • využívat technického pokroku a nových technologických a pracovních postupů,
 • používat méně nebezpečné technologie, pracovní prostředky a suroviny,
 • přizpůsobovat práci jednotlivci,
 • omezovat počet zaměstnanců vystavených potenciálnímu riziku,
 • upřednostňovat kolektivní ochranná opatření před OOPP,
 • používat pouze kvalitní a schválené OOPP,
 • provádět systematické lékařské prohlídky a specializovaná vyšetření,
 • zavádět postupy pro případ vzniku provozní havárie,
 • poskytovat odpovídající informace a instrukce,
 • vypracovat politiku soustavné prevence na úrovni celopodnikové,
 • plánovat preventivní opatření v delším časovém horizontu,
 • integrovat prevenci rizik do podnikové strategie na všech stupních řízení,
 • soustavně zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti (správná praxe, systém bonus-malus, desetiminutovky BOZP apod.),
 • zavést preventivní opatření k monitorování shody apod.