Informace požadované pro každou činnost zahrnují:

 • úkoly, které mají být provedeny jejich trvání a frekvence,
 • lokalitu (místo), kde má být práce vykonána,
 • kde se úkoly vykonávají,
 • kdo může být ovlivněn důsledky prováděné práce (návštěvníci, veřejnost aj.),
 • školení, které personál k provedení úkolů absolvoval,
 • směrnice pro provádění úkolů,
 • nástroje, které k výkonu činnosti mají být použity,
 • výrobní/uživatelské instrukce/návody pro užití/údržbu zařízení a nástrojů,
 • velikost, tvar, povrch, charakter a váha materiálu, se kterým má být manipulováno,
 • vzdálenost a výška, do které má být materiál ručně přemístěn,
 • látky a přípravky použité během práce,
 • fyzikální forma látek nebo přípravků,
 • obsah a doporučení z bezpečnostních listů týkajících se chemických látek nebo přípravků,
 • požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a norem vztahující se k prováděné práci, užitému zařízení nebo chemické látce,
 • bezpečnostní opatření, která by měla být použita,
 • údaje o nehodovosti, úrazech, haváriích, poruchách aj., spojených s prováděnou činností, zařízením nebo látkou, získanými z informačních, zdrojů uvnitř nebo vně organizace,
 • nalezení jakýchkoli hodnocení vztahujících se k pracovní činnosti.