Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních pro topiče podle zákona musí mít odborný zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně 6 měsíců a odborný kurs alespoň v délce stanovené při obsluze kotlů.

 • I. třídy 50 hodin,
 • II. třídy 40 hodin,
 • III. třídy 30 hodin,
 • IV. třídy 20 hodin.

K obsluze kotlů vyšší třídy nebo kotlů na jiný druh paliva, než topič s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, musí osoba složit doplňkovou zkoušku k rozšíření osvědčení u pověřené organizace podle zákona. O délce odborného zácviku a nutnosti odborného kursu rozhoduje provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení na základě vyjádření revizního technika, avšak odborný zácvik musí trvat nejméně dva měsíce.

§ 23 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Osvědčení pro obsluhu kotlů

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona se nevyžaduje k obsluze kotlů:

 • automatických s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h,
 • automatických horkovodních a kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,
 • průtočných o objemu do 100 litrů.

§ 21, odst. (2) nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Obsluhovat kotle příslušné třídy a na daný druh paliva mohou topiči v rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Držitel osvědčení topiče je oprávněn obsluhovat kotle příslušné třídy a tříd nižších v rozsahu osvědčení.

Obsluha tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Zaměstnanec pověřený obsluhou musí zejména:

 • znát, ovládat a obsluhovat všechny zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna; řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi zaměstnance pověřeného obsluhou,
 • hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotle nebo nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci, ihned odstavit kotel nebo nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený zaměstnanec opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3),
 • zúčastnit se revizí a kontrol kotle nebo nádoby tak, aby sám znal jejich stav a stav plnění návrhů revizního technika,
 • v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj kotle nebo nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam,
 • dbát o pořádek, čistotu a přístupnost v prostoru umístění kotle nebo nádoby,
 • dbát, aby v pracovním okolí například v kotelně se nezdržovaly osoby nepovolané,
 • při směnném provozu nádob nebo kotlů řádně předat podle provozních pokynů po ukončení směny zařízení svému nástupci, popř. nadřízenému zaměstnanci a hlásit mu všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u kotlů nebo nádob,
 • při nevolnosti nebo jiné překážce ohlásit neschopnost další obsluhy nadřízenému zaměstnanci,
 • topič se nesmí vzdalovat se od obsluhovaného kotle, popř. skupiny kotlů s výjimkou krátkodobého zdržení v blízkosti kotelen, nutného v zájmu obsluhy kotle nebo při použití hygienického zařízení; za krátkodobé vzdálení se považuje doba do 5 minut kromě případů kotlů vybavených zařízením pro občasnou obsluhu kotle podle právních a jiných předpisů k zajištění právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • provádět předepsané záznamy do provozního deníku zařízení,
 • podrobit se ve stanovených případech nejméně jednou za tři roky prověrce odborné způsobilosti před zaměstnancem stanoveným provozovatelem,
 • podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným jinými předpisy ).
 • Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy kotlů nebo nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu vyhrazeného tlakového zařízení.