Při uvedené pracovní činnosti nesmí zaměstnanec pracovat:

 • Za povětrnostní situace, kdy nelze u kácení stromů bezpečně dodržet určený směr kácení.
 • Při poklesu teplot pod -15 oC po celou dobu výkonu práce.
 • Za snížené viditelnosti pod dvojnásobnou výšku káceného stromu.
 • Na svazích, kde současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci tehdy, hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu dříví.
 • V ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu.
 • Při odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu ve vzdálenosti méně než 5 metrů mezi sebou.
 • Současně na jednom stromu.
 • Je zakázáno kácet jiný strom přes strom zavěšený, lézt na zavěšený strom, uvolňovat zavěšený strom podřezáním stromu, na kterém zavěšený strom spočívá a odřezávat zavěšený strom po špalcích.
 • Zaměstnanec nesmí pracovat za podmínek, kdy nemůže sám zajistit bezpečné kácení stromů.
 • Všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí zejména pádu větví a stromů, jsou povinni používat ochranné přilby.
 • Před zahájením kácení stromů musí být zajištěna bezpečná ústupová cesta šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu tak, aby mohl zaměstnanec, který strom kácí, ustoupit dříve, než strom spadne na zem, současně se musí zajistit vyčištění blízkého okolí káceného stromu od překážek a provést odřezání zesílených kořenových náběhů a odvětvení spodní části stromu max. do výšky ramen zaměstnance.
 • Při kácení stromu o průměru nad 15 cm na pařezu musí být proveden směrový zářez do hloubky jedné pětiny až jedné třetiny průměru stromu, výška směrového zářezu se musí rovnat dvěma třetinám jeho hloubky a hlavní řez se vede vodorovně v horní polovině směrového zářezu. K zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru se ponechá nedořez  hlavního řezu o průměru nejméně 2 cm.
 • U stromu do průměru 15 cm na pařezu lze směrový zářez nahradit vodorovným řezem. Proti sevření řetězové pily a k usměrnění stromu do směru pádu se do hlavního řezu vloží vhodná pomůcka, např. dřevorubecká lopatka nebo klín.
 • Při pracování napružených stromů musí být veden první řez na straně tlaku, doříznutí kmene se provádí na straně tahu, přičemž zaměstnanec musí zaujmout polohu mimo směr pružení.
 • Při odvětvování a odkorňování stromu musí být práce prováděny z horní strany svahu nad stromem.
 • Vývraty, polovývraty, podříznuté, stojící nebo zavěšené stromy musí být uvolněny přednostně. Nepodaří-li se uvolnit zavěšený strom ani po vyčerpání všech dostupných možností během pracovní směny, musí být uvolněn nejpozději v průběhu následující pracovní směny.
 • Práce v obtížných pracovních podmínkách, kterými jsou zejména kácení stromů nahnilých a ztrouchnivělých, zpracování soustředěných vývratů, polovývratů a polomů, jakož i kácení stromů u pozemních komunikací, v obvodu dráhy a ochranných pásmech, se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.
 • Ohroženým prostorem při kácení stromů se rozumí kruhová plocha nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu, vyžaduje-li to charakter pracoviště i méně. Před započetím hlavního řezu a při vlastním kácení stromu až do jeho dopadu na zem se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které v ohroženém prostoru nevykonávají práci.