• Udržujte svou pilu v dobrém a provozuschopném stavu,
 • pravidelně provádějte kontrolu v autorizovaném servisu, který provede i požadovanou údržbu podle průvodní dokumentace od výrobce,
 • kontrolujte, zda řetěz zastaví ihned poté, co uvolníte plynovou páku,
 • nikdy neměňte konstrukci své pily jakýmkoliv způsobem. Používejte pouze taková přídavná zařízení, která jsou součástí originální dodávky nebo jsou výrobcem specificky určena pro použití,
 • rukojeť uchovávejte suchou a čistou bez znečištění olejem nebo palivem,
 • udržujte krytky palivové a olejové nádrže stejně jako šrouby a jiné upevňovací prvky pevně dotažené,
 • manipulujte opatrně s palivem,
 • eliminujte všechny zdroje jiskření nebo otevřeného ohně v prostorách, kde je směšováno palivo nebo je přeléváno. Je zde zakázáno kouřit, používat otevřený oheň nebo vykonávat práce, které způsobují vznik jisker,
 • před doplněním paliva nechte motor vychladnout,
 • směšujte a odlévejte palivo ve venkovních prostorách, na studeném a dobře odvětraném místě. Používejte schválené a označené nádoby na palivo,
 • rozlité palivo vždy pečlivě otřete, než začnete pilu spouštět,
 • nezapínejte motor na místě doplňování paliva,
 • po vypnutí motoru nechte pilu vychladnout na místě, kde nemůže dojít ke vznícení. Potom pomalu odšroubujte zátku palivové nádrže a dolijte palivo,
 • RMŘP a palivo uchovávejte na místě, na kterém výpary paliva nemohou dosáhnout do prostrou, kde se vyskytují jiskry nebo otevřené plameny,
 • plynová páka motorových řetězových pil se po uvolnění tlaku ruky musí samočinně vracet do nulové polohy a chodu pilového řetězu se musí samočinně zastavit po snížení otáček,
 • spínač proudu u elektrických řetězových pil musí být umístěn tak, aby umožňoval vypnout proud, aniž by bylo třeba přemísťovat ruce,
 • jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu.