• Používat a přidělovat jen RŘMP, která byl schválena příslušným schvalovacím orgánem a je vybaven předepsaným bezpečnostním zařízením,
 • práci pravidelně přerušovat nejméně desetiminutovými přestávkami, přičemž by práce neměla přesáhnout stanovenou úhrnnou dobu,
 • během pracovních přestávek nevystavovat obsluhu RŘMP dalšímu působení nadměrného hluku a vibrací,
 • obsluhu RŘMP vybavit osobními ochrannými prostředky,
 • vybavit obsluhu RŘMP pro případ úrazu obvazovým balíčkem a v případě práce na vzdáleném pracovišti lékárničkou,
 • nepověřovat prací s RŘMP zaměstnance, kteří nejsou zdravotně způsobilí, nejsou starší 18 let a nejsou-li k obsluze RŘMP vyškoleni,
 • práci s RŘMP organizovat tak, aby pracovník nebyl na pracovišti osamocen. Zajistit, aby byl v bezpečné vzdálenosti od jednotlivě pracující obsluhy RŘMP přítomen další pracovník, který alespoň v půlhodinových intervalech zkontroluje zrakem nebo sluchem pracovníka obsluhujícího RMŘP a podle potřeby mu poskytne pracovní výpomoc nebo první pomoc (převzetí této kontroly by měl pracovník provádějící kontrolu potvrdit svým podpisem např. v pracovním příkazu),
 • při práci na rizikových pracovištích dodržovat podmínky stanovené příslušným hygienickým orgánem a absolvovat předepsané preventivní vstupní a periodické lékařské prohlídky,
 • nepoužívat RŘMP s poškozeným pilovým pásem, ochrannými kryty, s nefunkčním bezpečnostním zařízením pro startování a ovládání chodu motoru,
 • před započetím práce s RŘMP provést kontrolu jejího stavu a řádného dotažení upevňovacích matic (tuto kontrolu provádět i v pracovních přestávkách),
 • zkontrolovat řezaný materiál – přítomnost, kamenů, kovových předmětů apod.,
 • k přenosu pohonných hmot do RŘMP používat pouze k tomu určené nádoby,
 • při manipulaci s pohonnými hmotami dodržovat požadavky předpisů, tj. zejména z hlediska požárního zabezpečení (především nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm, případně neprovádět tyto činnosti v blízkosti ohně),
 • používat pilový pás jen dobře vycentrovaný, se správně naostřenými a rozvedenými zuby,
 • při přepravě RŘMP opatřit vhodným ochranným pouzdrem proti poranění. Pouzdro řádně upevnit.
 • před běžnou opravou a údržbou během provozu RŘMP vypnout chod motoru, práce provádět za použití odpovídajících ochranných prostředků,
 • opravu závažnějšího charakteru svěřit odborně vyškolenému pracovníkovi,
 • obsluha RŘMP odpovídá za to, že při práci s RŘMP v okruhu 15 m kolem ní, se nebude nacházet žádná nepovolaná osoba (při práci v prořezávkách a v probírkách musí před zahájením práce zajistit odstup cizích osob nejméně na dvě výšky káceného stromu),
 • zastavit chod motoru RŘMP obsluhou, vstoupí-li do ohroženého prostoru cizí osoba,
 • při přecházení s RŘMP po pracovním poli zastavit chod pilového kotouče, při přecházení na větší vzdálenost než 150 m, zastavit i chod motoru,
 • pří práci v hlubokých příkopech a prohlubních dbát na dostatečnou cirkulaci,
 • při práci s ochranou sluchu dbát na zvýšenou opatrnost – schopnost reagovat je omezena,
 • při kácení je třeba zachovat k dalšímu pracovišti odstup odpovídající nejméně dvojité délce stromu,
 • zajišťovat provádění údržby, seřizování a oprav RŘMP v souladu s pokyny výrobce uvedenými v návodu k používání.

Legislativa