Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m.

Rampa převyšující okolní plochu o více než 0,5 m, která slouží také pro pěší, musí být podél volného okraje vybavena vhodným ochranným zařízením proti pádu, například snímatelným ochranným zábradlím

U schodišť a šikmých ramp v provozech určených pro osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu zvláštního předpisu (např. budovy zdravotnických zařízení, stacionáře, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců apod.) se zábradlí se zvýšenou (1100 mm) nebo zvláštní (1200 mm) výškou musí umístit madlo (další nebo jediné) ve výšce 900mm nad povrchem pochůzné plochy.

Kde je to z provozních důvodů potřebné (pro montáž a demontáž, občasné nakládání a vykládání předmětů apod.), lze zřídit zábradlí nebo jeho část jako přemístitelné (odnímatelné, posuvné, skládací, otevírací apod.). Platí pro ně podmínky uvedené v ČSN 74 3305

Legislativa