Provoz regálových zakladačů se řídí nařízením vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení“), návodem výrobce a dalšími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení jsou uvedeny v § 10 nařízení.

Při provozu regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy musí být brána v úvahu všechna rizika při práci a významná a odpovídající nebezpečí.
Před použitím nebo uvedením do provozu regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuven, zajistí provozovatel zpracování místního provozního předpisu.

Místní provozní předpis pro provoz regálových zakladačů

Místní provozní předpis pro provoz regálových zakladačů obsahuje

  • údržbu, prohlídky a kontroly regálových zakladačů,
  • určení řádně zaškolených fyzických osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních osob účastnících se provozu regálových zakladačů,
  • odpovídající dozor prováděný zaškolenými osobami s potřebnou pravomocí,
  • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
  • zákaz nedovolené manipulace po celou dobu používání regálových zakladačů,
  • zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se přímo používání regálových zakladačů.

S místním provozním předpisem pro provoz regálových zakladačů musí být prokazatelně řádně seznámeny všechny zúčastněné osoby.
Pro realizaci místního provozního předpisu pro provoz regálových zakladačů určí provozovatel pověřenou osobu podle § 2 písm. a), která jedná za právnickou nebo fyzickou podnikající osobu požadující provoz regálových zakladačů.

Legislativa