Projekční zásady požární bezpečnosti staveb jsou stanoveny zejména tzv. kmenovými normami požární bezpečnosti staveb:

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Únikovou cestou se rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.

Za volné prostranství se považuje prostranství mimo požárem napadený objekt, umožňující volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu. Za volné prostranství se považují také jiné, požárem neohrožené prostory, ze kterých je možný volný a bezpečný pohyb osob ve směru od požárem napadeného objektu.

Obecná ustanovení

Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům právních předpisů (viz seznam právních předpisů na konci stránky).

Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště.

Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny.

Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům vyhlášky a českých technických norem:

 • ČSN 73 0802 PBS-Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty
 • ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0845 PBS-Sklady
 • ČSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
 • ČSN 73 0843 PBS-Objekty spojů a poštovních provozů

§ 10, odst. (1) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby:

 • byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.
 • chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko (viz. například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty).

§ 11, odst. (3), písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, se vždy určí způsob zabezpečení volných únikových cest v požárním řádu.

Při umístění pojízdného hasicího přístroje na únikové cestě musí být zachována započitatelná šířka únikové cesty . Při výběru jeho stanoviště musí být přihlédnuto k zajištění dostatečného manipulačního prostoru.

Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A.

Povrch podlahy únikové cesty

Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1

Bezpečnostní značení

Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy.

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením – bezpečnostní značení. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

Bezpečnostní značení je specifikováno v nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky). Více informací naleznete zde.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby byly označeny (například podle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky):

 • nouzové (únikové) východy,
 • evakuační výtahy a
 • směry úniku osob

ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

Evakuační výtahy

Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“ v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty.

Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ nebo bezpečnostním značením podle ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtah.

Bezpečnostní značení podle ČSN 27 4014

Bezpečnostní značka podle Přílohy k nařízení vlády č. 375/2017 Sb,

Bezpečnostní značení podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Ubytovací zařízení

Chráněná úniková cesta, jakož i dveře, schodiště, chodba vedoucí k nim a východy z nich musí být opatřeny bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci.

Schodiště ve stavbách pro ubytování s třemi a více nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.

Nouzové osvětlení

Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy.

Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.

TECHNICKÉ NORMY

 • ČSN EN 60598-2-22 ed.2 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení,
 • ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení,
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

Ubytovací zařízení

Úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být vybavena nouzovým osvětlením. Na této cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Dveře na únikových cestách

Značení požárních dveří

Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí:

 • musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci,
 • se otevírají zpravidla ve směru úniku,
 • nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob,
 • nesmí být posuvné nebo karuselového provedení,
 • nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají ve směru úniku.

Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům.

Mechanismus ovládání dveří, musí být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která by je chtěla použít v případě nebezpečí.

Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám:

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb-Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb-Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb-Sklady
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb-Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
 • ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb-Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
 • ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

§ 10, odst. (2) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Stavba užívaná k činnosti školy a školského zařízení

Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní školy a střední školy určené pro žáky se zdravotním postižením nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.

Hořlavé látky v prostoru chráněných únikových cest

Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří.

Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest.

V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit dále uvedený rozsah.

Umístění hořlavých předmětů na CHÚC

Na chráněné únikové cestě lze umístit hořlavý předmět  za těchto podmínek

 • vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,
 • hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,
 • hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,
 • hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,
 • v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,
 • hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

Část A1, přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit

 • jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,
 • květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.

Část A2, přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Hořlavý předmět výše neuvedený ze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

 •  jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí mít nehořlavou konstrukci a zároveň musí čalouněné materiály vyhovovat z hlediska zápalnosti.
 • jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí vyhovovat z hlediska zápalnosti a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – třídu reakce na oheň nejméně D nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Část A3, přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Umístění předmětů v CHÚC

Předměty umístěné v chráněné únikové cestě nesmí svým umístěním

 • ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
 • zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty.
 • bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

Část A4, přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Prvky bezpečnostního systému

Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny podmínky:

 • hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,
 • ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
 • bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní,
 • vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.

Část A5, přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Předměty umělecké nebo historické hodnoty

V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky, že je stavba v části umístění tohoto předmětu zajištěna

 • elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasicím zařízením, nebo
 • elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní hasební zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.

Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.

Hořlavé předměty a předměty umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m. lze umístit pouze v chráněné únikové cestě s nejvyšší kapacitou.

Část A6 a A7, přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nehořlavé předměty

 • předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany
 • ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
 • předmět nesmí zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 část 2,
 • předmět nesmí bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

Část A8 přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Požární předsíň

V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé předměty.

Dveře na únikových cestách

Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám:

 • ČSN 73 0802 PBS-Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty
 • ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0845 PBS-Sklady
 • ČSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
 • ČSN 73 0843 PBS-Objekty spojů a poštovních provozů

§ 10, odst. (2) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Evakuační výtah

K zajištění plynulé evakuace osob musí být stavba vybavena technickým zařízením k řízení evakuace osob podle českých technických norem

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb -Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty

Ubytovací zařízení

V budově ubytovacího zařízení pro ubytování 20 a více osob a s třemi a více nadzemními podlažími, musí být zřízen evakuační výtah.

Stavba se shromažďovacím prostorem

Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy uvedené v odstavci 1 musí být zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě.

Druhy únikových cest

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Druhy únikových cest, zásady jejich dimenzování a vybavení jsou v uvedeny v kmenových normách ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se rozlišují únikové cesty na:

 • Nechráněná úniková cesta – nechráněnou únikovou cestou je trvale volný komunikační prostor směřující z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.
 • Částečně chráněná úniková cesta je trvale volná komunikace nebo komunikační prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty, která je v požárním úseku bez požárního rizika nebo prochází sousedním požárním úsekem, ve kterém však nejsou provozy skupin 6 nebo 7, nebo prochází částí posuzovaného požárního úseku, která je prostorem bez požárního rizika.
 • Chráněné únikové cesty. Za chráněnou únikovou cestu se považuje trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru (zplodinám hoření, teplotám apod.). V chráněných únikových cestách nesmí být umístěno žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří, podlah (v určitém rozsahu) a kromě požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce, požární dozor, sociální zařízení, informační služba apod.). V chráněných únikových cestách nesmí být umístěny také další hořlavé materiály a rozvody technických zařízení (např. volně vedené kouřovody, volně vedené rozvody hořlavých látek). Uvedené materiály a zařízení lze v určitých případech umístit v chráněných únikových cestách pouze při splnění stanovených podmínek.
 • ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady – čl. 9.2. Únikové cesty ve skladech musí mít nejmenší šířku 1,5 únikového pruhu.
 • ČSN 73 0831, příloha D, bod D.3.2 – Pro obchody, kde se počítá s nákupními vozíky(samoobslužný prodej) a jedná se o shromažďovací prostor, uličky musí být široké 3,5 únikového pruhu, tj.je 1,925m.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

 •  byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,
 • byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
 • chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

§ 11, odst. (3) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Chráněné únikové cesty v nevýrobních objektech

Za chráněnou únikovou cestu se ve smyslu ČSN 73 0802 ČL. 9.3 považuje trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostaný požární úsek.

Typy chráněných únikových cest v nevýrobních objektech

CHÚC typu A

Od ostatních požárních úseků je oddělena požárními uzávěry otvorů a je odvětrána přirozeným nebo nuceným větráním.
Doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 4 minuty.
Mezní délka je 120 m.
Je určena pro objekty s h (výška objektu) ≤ 22,5 m;

CHÚC typu B

Od ostatních požárních úseků je oddělena požárními uzávěry otvorů a její součástí je i samostatně větraná požární předsíň s dveřmi zabraňujícími průniku kouře.
Je odvětrána jako CHŮC A.
Doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 15 minut:

 • odvětrání provedeno přirozeně nebo nuceně, součástí je požární předsíň s dveřmi zabraňujícími průniku kouře (S),
 • provedení bez požární předsíně, s přetlakovým větráním,
  Je určena pro objekty 22,5 ≤ h≤ 45 m.

CHÚC typu C

Od ostatních požárních úseků je oddělena požárními uzávěry otvorů a její součástí je požární předsíň s dveřmi zabraňujícími průniku kouře.
Prostory včetně předsíně musí být větrány přetlakovou ventilací.
doba bezpečného pobytu osob je nejvýše 30 minut.
Je určena pro objekty h > 45 m.

Únikový pruh

Šířka únikového pruhu je 55 cm. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 1 ÚP tj. 550 mm a nejmenší šířka chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 1,5 ÚP tj. 825 mm se šířkou dveří alespoň 800 mm.

Výrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. čl. 10, únikové cesty

 • Dveře pro evakuaci osob únikovou cestou musí umožňovat snadný a rychlý průchod (zabraňovat zachycení oděvu apod.) a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu jednotek požární ochrany.
 • Umístění dveří, jejich konstrukce, způsob otevírání, kování atd. musí být zvoleny s ohledem na charakter provozu objektu i fyzickou a mentální schopnost evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna plynulá evakuace, provozuschopnost i nezbytná bezpečnost.
 • Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musejí být otevírané ve směru úniku otáčením křídel
  v postranních závěsech nebo čepech. Je-li k dispozici více únikových cest, mohou být dveře, jimiž procházejí tyto cesty, i kývavé nebo vodorovně posuvné.
 • Pokud se dveří používá pro únik v obou směrech, doporučuje se, aby směr otevírání byl souhlasný se směrem úniku většího počtu unikajících osob.
 • Dveře na volné prostranství musí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních
  závěsech nebo čepech; pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob, mohou mít směr
  otáčení křídel i opačný (např. bytový dům).
 • Dveřní křídla, která jsou během provozu zajištěna a která jsou započítána do šířky únikové cesty, musí mít na straně ve směru úniku panikové kování (např. pákový uzávěr s rukojetí ve výši 900 mm až 1 200 mm nad podlahou otevíraný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku či jiný uzavírací mechanismus umožňující snadné a rychlé otevření křídla).
 • Elektricky nebo motoricky (dálkově nebo lokálně) ovládané uzavírací mechanismy dveří nebo vrat, jimiž začíná nebo prochází úniková cesta, musí:
 1. umožňovat také ruční otevření dveří v době evakuace, a to ze strany ve směru úniku;
 2. mít zajištěnou dodávku elektrické energie, a to tak, aby nebylo narušeno ovládání dveří alespoň po předpokládanou dobu evakuace.

Stavba se shromažďovacím prostorem

Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy uvedené v odstavci 1 musí být zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě.

Ze stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být vždy navržena nejméně jedna úniková cesta, která svým provedením odpovídá možnosti evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Minimální šířka této únikové cesty musí být 1,1 m.

Mateřská škola

Ve stavbě mateřské školy určené pro více než 20 dětí musí být navrženy dvě únikové cesty.

Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní školy a střední školy určené pro žáky se zdravotním postižením nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.

Rodinné domy a domy pro rodinnou rekreaci

Je-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větší než 600 m2, musí být stanovena délka únikové cesty.

Ubytovací zařízení

Úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být vybavena nouzovým osvětlením. Na této cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Chráněná úniková cesta, jakož i dveře, schodiště, chodba vedoucí k nim a východy z nich musí být opatřeny bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci.

Schodiště ve stavbách pro ubytování s třemi a více nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.

Stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

Legislativa

TECHNICKÉ NORMY

 • ČSN 73 0802 PBS-Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty
 • ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0845 PBS-Sklady
 • ČSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
 • ČSN 73 0843 PBS-Objekty spojů a poštovních provozů