Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, a činnostech s nimi přímo souvisejících a při poskytování školských služeb podle právních předpisů a dále podle:

  • Metodického pokyn MŠMT kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, ze dne 22. 12. 2005, č.j. 37014/2005-25-
  • Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a Minimální standard bezpečnosti, ze dne 20. 2. 2015, č.j. Č j.: MSMT-1981/2015-1.

Při stanovení konkrétních opatření se bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání (a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

Péče o zdraví a bezpečnost žáků a studentů
 


Legislativa