• Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Provoz v domově mládeže je stanoven vnitřním řádem.  Tento vnitřní řád vychází z § 30 zákona 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování.
  • Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále jen “skupina”). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3. Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50.
  • Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu.
  • Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.
  • Pomocní vychovatelé vykonávají noční službu. Jejich počet stanoví ředitel domova nebo ředitel střední školy s přihlédnutím k počtu budov, jejich rozmístění, počtu žáků, zásadám bezpečnosti a hospodárnosti. V případě, že noční služba není zabezpečena pomocnými vychovateli, vykonávají noční pohotovost a dohled mimo pracovní dobu od 22:00 do 6:00 hodin vychovatelé.