• Hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne ve školách v přírodě, resp. zotavovacích akcí řeší vyhláška č. 106/2001 Sb.
  • Do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
  • Ředitel vysílající školy nebo předškolního zařízení zabezpečí při výjezdu do školy v přírodě odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, aby byla bezpečnost a ochrana zdraví podle příslušných právních předpisů. Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č.106/2001 Sb..