• Pro školní aktivity realizované mimo školu, jako jsou například středoškolské odborné činnosti, olympiády z různých předmětů a oborů, sportovní turnaje a nejrůznější soutěže, je vyžadován kvalifikovaný pedagogický dozor. Požadavky na jeho zajištění (zejména personální) jsou obvykle dány organizačními předpisy uvedených akcí, které zpracovává organizátor nebo vyhlašovatel dané akce.
 • U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žákanedohodne jinak.
 • Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující (viz § 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
 • Při výletech do přírody nebo kempování je potřeba dbát také na prevenci vzniku požárů. Bezpečnost při používání ohně je následující:
  • oheň se smí rozdělávat pouze na povolených místech (majitel pozemku, místní samosprávný úřad) v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (vznikne-li požár, jde tedy vždy o porušení vyhlášky, neboť oheň nebyl v dostatečné – bezpečné vzdálenosti);
  • při rozdělání ohně je nutno dávat pozor na vítr (jiskry), podklad ohně, který může chytnout či doutnat a způsobit požár třeba i po několika dnech (rašelina, kořeny, hrabanka, listí apod.), kameny z potoka (praskání), nekázeň (četné případy popálení při hraní si s ohněm – i požáry, popálení kapajícím igelitem, roztavenou pryskyřicí, pád do ohně při nekázni i v mikrospánku atd.);
  • povinnost účastnit se likvidace případného požáru a každý požár nutno ohlásit na operační středisko hasičského záchranného sboru;
  • v místnostech neponechat bez dozoru rozpálená kamna, vařiče i jiné elektrické či žhavé zařízení, při odchodu zkontrolovat vypnutí všech spotřebičů;
  • zákaz manipulace dětí s jakýmikoli hořlavými látkami I. a II. stupně, rozdělávání ohně a používání zdrojů ohně pouze pod dohledem zodpovědné osoby;
  • zákaz obsluhy vařičů dětmi;
  • ohniště musí být ohraničeno nehořlavým materiálem;
  • zahlazení a uhašení ohniště po skončení kempování;
  • pedagogický dozor má zakázáno kouřit v požárně nebezpečných místech – les apod.
 • Při akcích pořádaných ve volné přírodě, zvláště pak v letních měsících, je nutné pamatovat také na bezpečnost při bouřce. V tomto případě platí následující pravidla:
  • při bouřce je nutné vyhnout se otevřeným pláním, osamělým stromům, alejím, kovovým předmětům;
  • ukrytí osob je vhodné ve velké kovové stavbě nebo v obytné budově s hromosvodem;
  • při bouřce je nutné v budově uzavřít okna a dveře a vzdálit se od kamen a kovových předmětů;
  • v terénu se ukrýt v údolí, v jeskyni, jámě, hustém lese, v nejhorším případě si lehnout na zem;
  • při nejnutnějším pohybu se pohybovat pomalu;
  • zákaz lézt na sloupy elektrického vedení a na stromy;
  • při bouřce nepouštět draky;
  • vyhýbat se elektrickým zařízením – trafostanice apod.