Provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz daného sportovního zařízení s ohledem na právní předpisy a technické normy.

U výrobků uváděných na trh předkládá dodavatel:

 • návod pro montáž – uvedení do provozu,
 • návod k užívání – vymezení prostředí užívání, údržby, kontroly a likvidace,
 • u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo kopii certifikátu),
 • dodací list,
 • záruční list,
 • dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbornou firmou,
 • označení výrobku dle příslušných ČSN.

Provozovatel má za povinnost:

 • zabezpečit pověřeným pracovníkem přejímku výrobků a dokladů k nim,
 • provozovat a udržovat prostory a výrobky v bezpečném stavu podle vypracovaných provozních předpisů k danému prostoru v souladu s ustanoveními příslušných ČSN a s pokyny dodavatele,
 • určit prostřednictvím revizního technika bezpečnostní rizika u výrobků, které byly uvedeny do provozu před platností současné ČSN,
 • zajistit provedení odpovídajících úprav výrobků k odstranění bezpečnostních rizik, pro další možné užívání s ohledem na omezení doby životnosti,
 • zpracovat provozní řády se stanovením náležitostí pro úklid, údržbu, péči o zeleň, kontroly a další (provozní předpis slouží provozovateli k řádnému provozování a přináší přehled kontrolním orgánům),
 • zajistit údržbu provozovaných zařízení (náročnější údržbu mohou provádět pouze proškolení pracovníci seznámeni s charakterem výrobku a povinnostmi údržby v souladu s pokyny výrobce),
 • zabezpečit opravu vyžadující odborné znalosti, které musí provádět revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a zařízení dětských hřišť u oprav běžného charakteru zabezpečující okamžitý bezpečný provoz zařízení nebo servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť u oprav a montáží vyžadující vyjmutí zařízení, seřizování a výměnu náhradního dílu, sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních prvků, osazování montážních souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť,
 • vést knihu (evidenční kartu) oprav závad a další nezbytnou dokumentaci o provádění kontrol, řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů – se zakládáním revizních zpráv a zjištění závad a jejich odstranění včetně evidence výsledků prohlídek kontrolních a odborných orgánů,
 • dodržovat podmínky hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.