Doklad o kontrole požárních dveří vždy obsahuje následující údaje:

  1. údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
  2. adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
  3. umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,
  4. výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,
  5. datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
  6. písemné potvrzení, že osoba, která provedla montáž, revizi, kontrolu, údržbu a opravu níže uvedených zařízeních, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. Podnikatel musí vyznačit údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci musí poskytnout údaj o tomto zápisu; zaměstnanec vyznačuje obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele