Požárně technická charakteristika „druh konstrukce/druh konstrukční části“ byla zavedena normou ČSN 73 0802 s označením druhů konstrukčních částí D1, D2, D3. V revidované normě ČSN 73 0810, z roku 2005, jsou nově označeny druhy konstrukčních částí DP1, DP2, DP3.

Konstrukční části druhu DP1
nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:

a)pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, pokud výrobky třídy A2 jsou celistvé a homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek (např. pojivo u izolací z minerálních vláken),
b)nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a) (např. tepelné a zvukové izolace), a to tak, že v požadované době požární odolnosti se nedosáhne teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích není závislá stabilita a únosnost konstrukční části.
Není-li teplota dle bodu b) jednoznačně určena, doporučuje se považovat teplotu 180 °C za teplotu vzplanutí. I když konstrukční část zahrnuje také výrobky podle bodu b) a výsledná třída reakce na oheň celého výrobku je třídy B, může být tato konstrukce zařazena do DP1.

Konstrukční části druhu DP2
nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají:
a) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí, u nichž se po dobu požadované požární odolnosti nenaruší jejich stabilita a jejichž tloušťka je ověřena zkouškou, nebo je alespoň 12 mm (např. omítky na pletivu, desky na bázi sádry a jiné deskové materiály odpovídajícího zatřídění),
b) z výrobků třídy reakce na oheň A1 až D umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a); na těchto výrobcích je závislá stabilita konstrukční části (např. dřevěné sloupky, dřevěné nosníky),
c) případně také z výrobků kterékoliv třídy reakce na oheň umístěných uvnitř konstrukční části, aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukční části (např. tepelné či zvukové izolace mezi dřevěnými sloupky, opláštěné dle bodu a)).
Výrobky podle bodu a) mají omezit hoření výrobků dle bodů b), c) tak, aby v požadované době požární odolnosti se nedosáhlo jejich teploty vzplanutí a tím aby nedošlo k jejich odhořívání a ke zvýšení intenzity požáru v hořícím prostoru.

Požární odolnost konstrukcí druhu DP2 nepřesahuje zpravidla 45 minut. Uvedené tloušťky vrstev příkladů konstrukcí druhu DP2 je třeba považovat za minimální pro požární odolnosti do 45 minut; požaduje-li se vyšší požární odolnost, skladby a tloušťky vrstev se musí upravit a ověřit. Výrobky třídy A2 smí obsahovat nejvýše 5 % organických hmot.

Konstrukční části druhu DP3
zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.