Hlavní článek: Osoba poučená – § 4

Osoba poučená – § 4

 1. je plně svéprávná,
 2. má zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem (jedná se o profesní riziko podle přílohy část II, vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),
 3. absolvovala poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou,
  • obsah a rozsah poučení stanovuje provozovatel elektrického zařízení
  • v zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení včetně specifikace pracoviště
  • o poučení byl zpracován zápis, který podepíše osoba znalá a osoba poučená (školená)
  • bylo provedeno ověření znalostí osobou znalou – min. 80% správných odpovědí.
  • je stanoveno opakování poučení a ověření nejdéle za 36 měsiců.
 4. absolvuje školení s ověřením znalostí:
  • o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
  • o možných zdrojích a příčinách rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
  • upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními,
  • seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
 5. činnosti, které může zejména vykonávat:
  • samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou určeny pro obsluhu
  • práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého (do 50 V) a nízkého napětí (50 – 1000 V), bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
  • práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
  • práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,
  • práci na elektrickém zařízení – kdy provozovatel zpracuje a vydá zvláštní pracovní postup:
   • se kterým se osoba poučená předem a opakovaně prokazatelně seznámí,
   • byla prakticky zacvičena k této činnosti,
 6. absolvuje školení BOZP podle vnitřního předpisu provozovatele (pokud není předpis zpracován, tak se opakuje 1x za 12 měsíců).

§ 19, odst. (3), písm. a) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Zobrazit e-learningové školení v e-shopu

Související odkazy

Legislativa