Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k obsluze a kontrolám:

  • Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních se nevyžaduje pro kontroly vyhrazených plynových zařízení a pro jejich obsluhu.
  • Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení před určením osoby k obsluze a kontrolám zajistí její prokazatelné seznámení včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s vyhrazeným plynovým zařízením.
  • V případě provádění kontroly dodavatelským způsobem se za odborně způsobilou osobu považuje revizní technik, zkušební technik nebo osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených technických zařízeních. Za pověření k provádění kontrol považuje objednávka kontroly provozovatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení.
  • Odborně způsobilou osobou k obsluze vyhrazeného plynového zařízení podle zákona je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání tj. je prokazatelně zaškolená u provozovatele daného vyhrazeného plynového zařízení. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.
  • Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného plynového zařízení provádí revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních pro danou skupinu a podskupinu vyhrazených plynových zařízení . Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy nejméně jedenkrát za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy nejméně jedenkrát za 5 let. O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.
  • V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na provozní bezpečnost, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na lhůty.
  • Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW, vyjma průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnící koncovkou. Manipulace s plnící koncovkou při plnění plynů do dopravních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou poučeným uživatelem.

§ 12 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických pl ynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Legislativa