Zaměstnancům, kteří vykonávají práce spojené s expozicí neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz, musí zaměstnavatel poskytnout k ochraně zdraví při práci vždy informace o:

  • přijatých opatření, nejvyšších přípustných hodnotách, způsobu jejich stanovení, jakož i o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení,
  • výsledcích zjišťování a hodnocení,
  • způsobech, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky expozice a jak je ohlašovat,
  • bezpečných pracovních postupech vedoucích ke snižování rizik souvisejících s expozicí neionizujícímu záření.