• Břemeno musí být stejnoměrně rozloženo a zabezpečeno tak, aby nedošlo k jeho sesutí či posunutí, u zdvižného vozíku musí být v souladu se zátěžovým diagramem.
  • Břemena nesmí zasahovat do prostoru řidiče a překážet mu v řízení.
  • Při přepravě je břemeno uloženo a zajištěno s ohledem na stav a povahu dopravní cesty, tak aby byla zabezpečena jeho stabilita.
  • Je-li těžiště břemene za zadní osou plošinového vozíku, musí být převislé konce břemene uloženy na vlečném vozíku.
  • Musí být zajištěn dostatečný doprovod, aby nedošlo k pádu nebo zachycení břemene o jiné předměty.
  • Při jízdě s břemenem přesahujícím ložnou plochu, musí být označeno podle přepisů o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  • Průmět těžiště přepravovaného břemena musí ležet v půdoryse ložné plochy vozíku a přitom v bezpečné vzdálenosti od nejbližší klopné hrany dané spojnicí opěrných bodů vozíku.
  • Přeprava volně ložených lahví na vidlicích a acetylénových lahví je zakázána, ve výjimečných případech to lze s pomocí speciálně upravené palety.