Pracovnělékařské prohlídky

Druhy a obsah lékařských prohlídek stanovuje Vyhláška č. 79/2013 Sb.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

 
Vstupní prohlídka Vstupní prohlídka

Periodická prohlídka Periodická prohlídka

Mimořádná prohlídka Mimořádná prohlídka

Výstupní prohlídka Výstupní prohlídka

Následná prohlídka Následná prohlídka

 
Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky
Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky

Prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Též se provádí před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
 
Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden, a to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce.

Prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.
 
Periodická prohlídka se provádí podle zařazení prací do kategorie a věku zaměstnance.
 

 
U prací vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se periodické prohlídky neprovádějí. Toto neplatí, pokud je u zaměstnavatele práce prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.
 
Provádí se pokud:

 • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví,
 • tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,
 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,
 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo
 • byl výkon práce přerušen:
 • důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první,
 • v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
 • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.
 • žádost předložil zaměstnavatel z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
 • podá informace ošetřující lékař.

Provádí se na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.
 
Provádí se při:

 • ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
 • převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.


Neprovádí se:

 • u prací zařazených do kategorie první, není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem a dále pokud nebyla zjištěna v době výkonu práce nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,
 • u výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

Provádí se za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK