Práce zakázané mladistvým

Mladistvý zaměstnanec je zaměstnanec mladší než 18 let – § 350 odst. 2) zákoníku práce.
Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na některé práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví – je uvedeno dále.

Mladistvým jsou zakázané manipulace s břemeny:

  • při níž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky nebo chlapce,
  • při ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje:
    • u chlapců při občasné manipulaci 20 kg
    • u chlapců při časté manipulaci 15 kg,
    • u dívek při občasné manipulaci 15 kg
    • u dívek při časté manipulaci 10 kg,
  • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje:
    • u chlapců 5 500 kg za průměrnou směnu,
    • u dívek 4 000 kg za průměrnou směnu,
  • vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší
    • než 4,5 kg pro chlapce
    • než 2,5 kg pro dívky,
  • spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředkuvynakládaná,
    • tažná síla pro chlapce vyšší než 150 N
    • tlačná síla pro chlapce vyšší než 200 N
    • tažná síla pro dívky vyšší než 115 N
    • tlačná síla pro dívky vyšší než 160 N.

Mladistvým jsou zakázány práce

  • rizikové tj. 2R, 3 a 4 – s výjimkou pro faktory zátěž teplem, chladem, hluk, vibrace nebo pracovní poloha, pokud se jedná o přípravu pro povolání a pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví,
  • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
  • vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci
    • při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky nebo chlapce,
    • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,
    • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5 500 kg a u dívek 4 000 kg za průměrnou směnu,
    • vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg,
    • spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je chlapci vynakládaná tažná síla vyšší než 150 N nebo tlačná síla vyšší než 200 N nebo při nichž je dívkami vynakládaná tažná síla vyšší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N.
  • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
  • vykonávané se zdroji ionizujícího záření,

Mladistvým jsou zakázány práce s chemickými látkami:

Mladistvým jsou zakázány práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

  • způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371, H372 nebo H373,
  • klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
  • klasifikovaným jako mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
  • toxickým pro reprodukci kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361d, H361, H361f nebo H361fd,
  • senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami H334 nebo H317,
  • žíravým s větou H314,
  • dráždivým anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318 – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.
  • zdraví škodlivým nebezpečným při vdechnutí s větou H304 – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.
  • jako kapalinami s větami R 11 nebo R 12 anebo s hořlavými kapalinami kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220 nebo H221, s aerosoly kategorie 1 s větou H222, samovolně reagujícími látkami a směsmi typu A, B, C nebo D s větami H240, H241 nebo H242, výbušninami kategorie nestabilní výbušniny s větou H200 nebo výbušninami podtřídy 1.1 s větou H201, 1.2 s větou H202, 1.3 s větou H203, 1.4 s větou H204 nebo 1.5 s větou H205 anebo s organickými peroxidy typu A nebo B s větou H240 nebo H241,
  • spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
  • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.,
  • při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví..

Další práce zakázané mladistvým:

  • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi,
  • ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší – - výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.
  • na zařízeních vysokého elektrického napětí – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.
  • vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
  • na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.,
  • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
  • při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči- – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.,
  • při porážení zvířat na jatkách – výjimkou jsou práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví.
  • se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují chemické látky nebo chemické směsi uvedené výše.

Mladistvým zaměstnancům je zakázáno pracovat na pracovištích, kde:

  • je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
  • je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
  • se pracuje se zdrojem ionizujícího záření,
  • podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo chemickým směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví.

Pracovní doba

Podle § 79a, Zákona č. 262/2006 Sb.:U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Související legislativa

 
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK