Výčet zakázaných prací ženám, které kojí podle vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Kojícím zaměstnankyním jsou zakázány práce:

 • spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
 • způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
 • klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
 • klasifikovaným jako mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
 • toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
 • senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami H334 nebo H317,
 • při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
 • práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 • těžební práce v podzemí.
 • s chemickými látkami nebo chemickými směsmi poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou H362,
 • s chemickými látkami nebo chemickými směsmi toxickými pro reprodukci s účinkem na fertilitu označovanými větami H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f nebo H361fd.
 • kde podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví kojence.

Legislativa