Výčet zakázaných prací matkám do konce devátého měsíce po porodu podle vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány:

 • rizikové práce (tj. 2R, 3 A 4)) rizikové, v zátěži: vibracemi a teplem a chladem.
 • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 • při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
Closeup portrait of a young female worker holding boxes in warehouse
 • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
 • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
 • vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
 • spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
 • spojené s tlakem na břicho
 • vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 • při nichž by mohly být vystaveny rázům
 • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi,
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
 • ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
 • na zařízeních vysokého elektrického napětí,
 • při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 • související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat a při porážení zvířat na jatkách,
 • vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
 • při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
 • těžební v podzemí.
 • na pracovištích, kde je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
 • na pracovištích, kde je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

Dále je zakázaná ruční manipulace s břemeny:

1. při občasné ruční manipulaci nad 10 kg
2. při časté ruční manipulaci nad 5 kg,
3. při práci vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg
4. směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene nad 2000 kg za průměrnou směnu,
5. při nichž je minutový přípustný energetický výdej nad 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej max 3,4 MJ,
6. pro manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla větší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,


Legislativa