Pro těhotné ženy jsou zakázány následující práce:

Manipulace s břemeny

 • při občasné ruční manipulaci nad 10 kg
 • při časté ruční manipulaci nad 5 kg,
 • při práci vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg
 • směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene nad 2000 kg za průměrnou směnu,
 • při nichž je minutový přípustný energetický výdej nad 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej max 3,4 MJ,
 • pro manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla větší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,

Pracovní prostředí

 • rizikové tj. zařazené podle zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví do kategorií 2R, 3 a 4 s výjimkou:
  • prací zařazených pro faktor pracovního prostředí – psychická zátěž – práce v noční době,
  • prací pro faktor pracovního prostředí práce s biologickými činiteli pokud lze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu, a
  • prací, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,
 • spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
 • při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
 • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
 • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
 • vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
 • spojené s tlakem na břicho,
 • při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
 • vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 • při nichž by mohly být vystaveny rázům,
 • spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,

Chemické látky

 • spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
 • způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
 • klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
 • klasifikovaným jako mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
 • toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
 • senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami H334 nebo H317,
 • spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
 • při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
 • spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 • spojené s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4 zařazené jako rizikové nebo původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu

Další zakázané práce

 • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi,
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
 • ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
 • na zařízeních vysokého elektrického napětí,
 • při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 • související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat a při porážení zvířat na jatkách,
 • vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
 • při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
 • těžební v podzemí.

Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kde

 • je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
 • je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
 • obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření,
 • podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.

Legislativa