Chemické látky

Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb.

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability. Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.

Skupiny nebezpečnosti chemických látek a směsí Skupiny nebezpečnosti chemických látek a směsí
Nakládání s chemickými látkami a přípravky Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Přeprava nebezpečných látek
 

Pro usnadnění identifikace přepravovaných nebezpečných látek byl přijat systém značení založený na bezpečnostních značkách nebo na složených značkách typu diamant a dále na kódovém označení (Kemlerův kód, UN-kód). Značky slouží k vyjádření nebezpečných vlastností dané látky, kódy pak danou látku identifikují.

Bezpečnostní tabule se umísťují na předním a zadním čele vozidla nebo po jeho stranách a jsou doplněny reflexními oranžovými obdélníkovými tabulemi (30 × 40 cm) uvádějícími dvě čísla umístěnými nad sebou – horní číslo je Kemlerův kód, spodní UN-kód.

Kemlerův kód Kemlerův kód

UN kód UN kód

Systém diamant Systém diamant

Klasifikace a značení chemických látek a směsí
 

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.
R a S věty byly nahrazeny standardními větami o nebezpečnosti H věty a pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.
Chemická látka nebo směs musí být před uvedením na trh klasifikována a na základě toho označena podle nařízení CLP.

Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou látku nebo směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

 • obchodní název látky nebo směsi,
 • obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo, je-li dodavatelem právnická osoba, nebo obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, a telefonní číslo dodavatele, je-li dodavatelem podnikající fyzická osoba,
 • chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi ve tvaru jednoho z názvů uvedených v seznamu a v souladu s prováděcím právním předpisem; pokud látka není v seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
 • výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem,
 • standardní věty o nebezpečnosti H věty
 • pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.,
 • hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou k prodeji spotřebiteli
 • náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou látku nebo směs a látku nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené prováděcím právním předpisem.

Nové symboly pro značení chemických látek a směsí

Symboly pro značení chemických látek a směsí podle CLP

Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP

H- věty H – věty
P-věty P – věty
P-věty Úvodní pokyny k nařízení CLP

E-learningový kurz – NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI
e-learning GUARD7 - nebezpečné chemické látky a směsi.

Obsah kurzu:

 1. Základní pojmy
 2. Legislativa
 3. Značení chemických látek
 4. Požadavky na obaly
 5. Bezpečnostní list
 6. Písemná pravidla
 7. Osobní ochranné pracovní prostředky
 8. Skladování nebezpečných chemických látek
 9. Únik látek – havarijní prostředky
 10. Zásady první pomoci
  Vyzkoušejte si DEMOVERZI E-LEARNING

Související legislativa
 

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Kemlerův kód představuje číselný kód označující druh a stupeň potencionálního nebezpečí. Skládá se ze dvou nebo tří číslic, které popisují základní vlastnosti látky, zdvojení téže číslice představuje intenzifikaci tohoto nebezpečí. Nula na druhém místě znamená, že již neexistuje další nebezpečí. Hlavní nebezpečí je označeno vždy první číslicí v pořadí. Písmeno X před číslem značí zákaz hašení vodou.

Obecně označují číslice tato nebezpečí:

2 – unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3 – hořlavost kapalin (par) a plynů
4 – hořlavost tuhých látek
5 – vznětlivost (podporující hoření)
6 – jedovatost
7 – radioaktivita
8 – žíravost
9 – nebezpečí prudké samovolné reakce (může znamenat nebezpečí výbuchu, rozpadu nebo polymerační reakce, jejichž následkem může být uvolňování značného tepla, nebo hořlavých anebo jedovatých plynů).

UN-kód, který se uvádí na spodní straně tabulí, je čtyřmístné číslo uvedené v registru nebezpečných látek OSN. UN-kód byl doposud vydán pro více než 3000 látek, takže ne každá látka je tímto kódem popsána. Samostatný kód mají jednotlivé látky a některé definované směsi. Látky s podobnými vlastnostmi mají souhrnný UN-kód (např. 1564 pro různé sloučeniny barya). Samostatné UN-kódy jsou přiděleny různým látkám, které patří svými vlastnostmi do určité skupiny (např. 1760 – Žíravé kapalné látky, jinde neuvedené). UN-číslo chemické látky se povinně používá podle přepravního řádu ADR. Je umístěno na spodní části oranžového panelu na přepravním prostředku.

Pro značení obalu s nebezpečnou látkou lze použít také původně americký systém diamant, který sestává ze složené znaky ve tvaru kosočtverce rozděleného na čtyři stejně velká pole. Tato pole, která mají modré, červené, žluté a bílé barevné provedení, udávají jednotlivé nebezpečné vlastnosti dané látky (viz tabulka níže). Nevýhodu tohoto systému je nemožnost provést přímou identifikaci převážené látky.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK