Pro usnadnění identifikace přepravovaných nebezpečných látek byl přijat systém značení založený na bezpečnostních značkách nebo na složených značkách typu diamant a dále na kódovém označení (Kemlerův kód, UN-kód). Značky slouží k vyjádření nebezpečných vlastností dané látky, kódy pak danou látku identifikují.

Bezpečnostní tabule se umísťují na předním a zadním čele vozidla nebo po jeho stranách a jsou doplněny reflexními oranžovými obdélníkovými tabulemi (30 × 40 cm) uvádějícími dvě čísla umístěnými nad sebou – horní číslo je Kemlerův kód, spodní UN-kód.


 

Všichni účastníci přepravy nebezpečných věcí musí být dostatečně poučeni o manipulaci a přepravě a musí se řídit všemi bezpečnostními opatřeními, která jsou pro tuto činnost nutná.

Základní právní předpis pro přepravu nebezpečných věcí je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tato dohoda byla vydána v ČR ve sbírce zákonů jako vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železničních tratích na území smluvních států platí Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

Letecká přeprava nebezpečného nákladu se uskutečňuje podle manuálu ICAO “Technické instrukce pro bezpečnou dopravu nebezpečného zboží letecky” a manuálu IATA “Dangerous Goods Regulation”.

Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti