Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry stanovuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Další předpisy z oblasti požární ochrany naleznete v sekci Legislativa.

Systém požární ochrany v ČR

 
Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly na úseku požární ochrany plní také orgány krajů a orgány obcí.


Legislativa