Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky požární ochrany staveb a technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a technické podmínky požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Ministerstvo je orgánem státní správy ve věcech škol požární ochrany. V rámci této působnosti zřizuje, zrušuje a řídí střední školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany, provádí v nich inspekci výchovy a vzdělávání a hospodářsky je zabezpečuje.

Ministerstvo na úseku požární ochrany:

 • schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,
 • předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu hasičského záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací občanským sdružením,
 • předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,
 • zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární techniky pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod,
 • po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období,
 • řídí výkon státní správy,
 • vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 • kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským záchranným sborům krajů,
 • řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,
 • zabezpečuje výzkum a vývoj,
 • stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se zjišťování těchto příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku požárů,
 • stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování,
 • vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,
 • na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc při posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního významu,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a ústřední řízení záchranných prací,
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany,
 • zabezpečuje provádění požárně technických expertíz,
 • zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru.