Orgány kraje v přenesené působnosti:

 • projednávají koncepci požární ochrany v kraji,
 • vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasičského záchranného sboru,
 • vydávají nařízením kraje požární poplachový plán kraje a stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů,
 • organizují s hasičským záchranným sborem kraje požární ochranu v období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
 • hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky.
 • stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení
  • požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
  • požární ochrany v budovách zvláštního významu,
  • požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Kraj v samostatné působnosti:

 • projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,
 • k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá:
  • hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb,
  • obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.