Generální ředitelství hasičského záchranného sboru plní úkoly ministerstva na úseku požární ochrany.

Hasičský záchranný sbor kraje:

 • zpracovává koncepci požární ochrany kraje,
 • vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 • kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 • odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru,
 • řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,
 • koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
 • soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
 • zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,
 • v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
 • zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.