Lakovna je prostor s technologickým zařízením pro nanášení organických povlaků z nátěrových hmot. Požadavky na lakovny upravuje Vyhláška č. 48/1982 Sb. a související technické normy.

Při povrchových úpravách materiálů jsou používány různé nebezpečné chemické látky a přípravky, přičemž práce s nimi představuje specifický zdroj ohrožení zdraví, případně i života. Základní povinností zaměstnavatelů je tedy vytvořit podmínky pro to, aby jejich zaměstnanci nebyli prací s chemickými látkami a přípravky ohrožováni.

Zaměstnanci pověření obsluhou zařízení v lakovně musí být:

 • seznámení s místním provozním řádem,
 • seznámeni s požárním řádem pracoviště,
 • seznámeni s poplachovými směrnicemi,
 • přezkoušeni z teoretických a praktických znalostí obsluhy zařízení.

Požadavky na používání nátěrových hmot


Požadavky na používání nátěrových hmot z hlediska bezpečnosti práce upravuje vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., Níže jsou shrnuty základní požadavky na jednotlivé části procesu natírání, resp. na jednotlivá zařízení a objekty z hlediska bezpečného provádění prací.

Opatření pro prevenci rizik v lakovnách

Mezi základní pravidla prevence rizik na pracovištích, kde dochází k povrchovým úpravám materiálů, patří tato

 • Zajistit pravidelný úklid pracoviště – používat omyvatelné podlahy i stěny místností.
 • Používat předepsané ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle nebo štít, podle potřeby ochrannou masku, gumové rukavice, kyselinovzdorný oděv, ochrannou obuv, pogumovanou zástěru).
 • Používat respirátor, masku nebo kuklu, nejiskřící pracovní obuv, ochranný pracovní oblek při práci v lakovnách.
 • Používat nehořlavý oblek s izolací, vhodné pracovní rukavice a vhodnou pracovní obuv v případě nebezpečí popálení.
 • Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu a údržbu zařízení.
 • Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 • Ukládat chemické látky ve vhodných nádobách a zajistit oddělené skladování.
 • Zajistit větrání – odsávání, výměnu vzduchu.
 • Neutralizovat a odvádět odpadní vody.
 • Eliminovat rizika technologického procesu.
 • Seznamovat zaměstnance s riziky při práci s nebezpečnými chemickými látkami.

Legislativa