První pomoc při intoxikaci nebo zasažení pracovníka nátěrovou hmotou by měla být následující:

  • Při nadýchání postiženého odnést od zdroje expozice nelépe na čerstvý vzduch a ihned přivolat lékařskou pomoc;
  • Při zasažení očí okamžitě vyplachovat proudem vody, min. 15 minut, při přetrvávajících obtížích vyhledat lékařskou pomoc;
  • Při styku s kůží zasažený oděv ihned svléci, kůži důkladně omýt (mýdlem) a vlažnou vodou/omývat několik minut proudem vody a (ošetřit reparačním krémem);
  • Při požití ústa důkladně vypláchnout pitnou vodou, vypít sklenici vlažné vody a vyhledat lékařskou pomoc, nevyvolávat zvracení!

E-learningové školení první pomoc