Cvičný požární poplach (dále jen „CPP“) ověřuje systém evakuace v rozsahu stanoveném evakuačním plánem a požární poplachovou směrnicí.

Kde se CPP provádí

Cvičný požární poplach se provádí:

..

Cíle CPP

 Ověřuje se především správnost dokumentace PO, stanovených postupů, činnost odpovědných osob za PO a funkčnost technických opatření:

 • vyhlášení požárního poplachu,
 • ohlášení požárního poplachu,
 • průchodnost evakuačních cest a východů,
 • ověření časového trvání jednotlivých částí – vyhlášení, ohlášení, evakuace,
 • činnost preventivních požárních hlídek a koordinace s dašlími účastníky,
 • reakce na ohlášení požáru,
 • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, evakuační rozhlas, požární dveře atd.,
 • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení,
 • činnost při zdolávání požáru,
 • řízení a vlastní evakuace osob, zvířat a určeného majetku,
 • zajištění první pomoci,
 • ověření dalších postupů a činností stanovených v dokumentaci požární ochrany.

Kdy se CPP provádí

Provádí se nejméně jednou za kalendářní rok.

Kdo se CPP účastní

Doporučujeme datum a čas CPP nezveřejňovat, aby reakce účastníků byly reálnější, blíže skutečnému požáru nebo mimořádné události. Zúčastněné a informované účastníky informujte o mlčenlivosti. CPP se účastní,

 • Zaměstnanci pracovišť, kde jsou složité podmínky pro zásah.
 • Osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.
 • Místně příslušné HZS – pokud projeví zájem.

Příprava na CPP

 • Určete cíle CPP
 • Zpracujte plán CPP a projednejte jej se všemi zainteresovanými stranami.
 • Vyhlášení CPP předem oznamte místně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Mohou se chtít CPP zúčastnit nebo v jeho rámci provést taktické tématické cvičení.
 • Prověřte ustanovení týkající se prvotního zásahu, vyhlášení a ohlášení požárního poplachu a evakuaciv v dokumentaci požární ochrany – Stanovení organizace PO, Evakuační plán (textová i grafická část), požární poplachová směrnice, pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (příloha požárního řádu) a obsah odborné přípravy preventivních požárních hlídek a školení požární ochrany zaměstnanců.
 • Zvažte, zda bude nutné evakuovat osoby se sníženou schopností pohybu.

Vyhodnocení CPP

Obsahuje především popis průběhu CPP zjištěné neshody a stanovená opatření k jejich odstranění včetně termínů a návrhy na zlepšení systému po.


Legislativa