ES prohlášení o shodě musí vypracovat každý výrobce nebo zplnomocněný zástupce, není to tedy úlohou notifikované osoby. Prohlášení je určeno pro Českou obchodní inspekci, která plní úlohu dozoru nad trhem, výrobce není povinen poskytovat prohlášení o shodě všem zákazníkům.

Společně s ES prohlášením o shodě musí výrobce umístit na výrobek značku CE. Tato značka informuje uživatele, že výrobek splňuje základní požadavky směrnice v tom rozsahu, jak je výrobce stanoví v návodu a dalších dokumentech dodávaných s výrobkem. Značka CE je grafickým ekvivalentem ES prohlášení o shodě.