Informace poskytované výrobcem, tj. návod k používání (dále jen návod), jsou velmi důležitým dokumentem, který musí uživateli přesně a srozumitelně vysvětlit ochranné vlastnosti výrobku, podmínky, které tuto ochranu podmiňují, požadavky na nošení, údržbu, skladování, životnost apod. Výrobce je povinen poskytovat návod v jazyce státu, kde je výrobek prodáván. Požadovaný obsah návodu bývá uveden v příslušných harmonizovaných normách. Zde mohou být rovněž uvedeny požadavky na označení výrobku např. číslem normy, vysvětlujícími piktogramy apod. Návod také výrobci zajišťuje omezení možností nesprávného používání. Pokud totiž uživatel návod nedodrží, nemůže na výrobci uplatňovat žádné nároky/náhrady (např. v případě poškození výrobku, lidského zdraví apod.)

Ze všech těchto důvodů proto patří návod k používání k nejdůležitějším dokumentům, s nimiž je potřeba pracovat při výběru OOPP.