Obsluhovat kotel může pouze pověřený odborně způsobilý pracovník (topič), který vlastní po úspěšném vykonání základní zkoušky topičský průkaz. Průkaz vydává TIČR. Základní zkouška opravňuje obsluhovat kotle 4. třídy. K obsluze kotlů 1. až 3. třídy je nutné složit doplňkovou zkoušku.

Neobsluhuje-li topič po dobu 5 let a více kotel, pozbývá jeho topičský průkaz platnosti. Opětovné získání topičského průkazu je podmíněno vykonáním nové základní zkoušky. Podrobné požadavky ke složení základní resp. doplňkové zkoušky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 18/1979 Sb.

Topičský průkaz není potřeba k obsluze kotlů 4. třídy:

  • plně automatizovaných s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h,
  • plně automatizovaných kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,
  • s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o objemu do 100 litrů,
  • průtočných o objemu do 100 litrů.

Topiči těchto kotlů musí být o jejich obsluze prokazatelně poučení a v ní zacvičeni, o čemž musí provozovatel pořídit zápis.


Legislativa