O provedení preventivní požární prohlídky se provede záznam do požární knihy nebo jiným prokazatelným způsobem (například. zpracování protokolu apod.). Záznam musí být sepsán bezprostředně po provedení prohlídky.

Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje:

  • datum provedení,
  • označení objektu a pracoviště,
  • zjištěné skutečnosti,
  • navržená opatření,
  • stanovení způsobu a termínů jejich splnění,
  • jméno a podpis osoby, která záznam (prohlídku) provedla,
  • jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby,
  • záznam o splnění navržených opatření.