Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout tyto náhrady:

Jestliže zaměstnanec v důsledku úrazu zemře, náleží pozůstalým náhrada, kterou v rozsahu své odpovědnosti poskytuje zaměstnavatel zemřelého. Druhy náhrady dle Zákoníku práce:

  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením,
  • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých,
  • jednorázové odškodnění pozůstalých,
  • náhrada věcné škody.