Laser je zařízení upravené k vytváření nebo zesilování elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek optického záření.

Nejvyšší přípustné hodnoty expozice nekoherentnímu a laserovému záření jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Lasery jsou zařazovány do tříd. Rozeznáváme třídy 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4 (nejnebezpečnější). Na každém laseru s výjimkou laserů I. třídy musí být vyznačena třída na štítku umístěném na laseru.

Lasery zařazené do IV.třídy se umisťují do prostorů zabezpečených technickými prostředky tak, aby do nich byl zamezen vstup nepovolaných osob při chodu laseru, například koncovými spínači na vstupních dveřích, a dráha paprsku a přístup k ní se upraví tak, aby nemohlo dojít k nahodilému zásahu očí nebo kůže přímým, zrcadlově nebo difúzně odraženým zářením překračujícím stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu. Není-li možné ani těmito opatřeními vyloučit zásah očí nebo kůže zářením překračujícím nejvyšší přípustné hodnoty, musí být použity odpovídající osobní ochranné pomůcky, například speciální ochranné brýle. U vstupu do těchto prostorů se umisťuje světelná signalizace chodu laseru. U impulsních laserů se zajistí, aby byla při vypnutí přívodu elektrické energie vybita akumulovaná energie do zátěže.

Technická dokumentace

Ke každému laseru musí být připojena technická dokumentace, v níž jsou obsaženy tyto údaje:

 • vlnová délka laserového záření a druh laserového aktivního prostředí; jde-li o lasery vyzařující záření o větším počtu vlnových délek, udávají se všechny vyzařované vlnové délky,
 • režim generování laserového záření, a to spojitý, impulsní nebo impulsní s vysokou opakovací frekvencí,
 • průměr svazku záření na výstupu laseru a jeho rozbíhavost, u sbíhavého svazku také jeho nejmenší průměr,
 • u laserů generujících záření:
  • ve spojitém režimu největší zářivý tok,
  • v impulsním režimu zářivá energie v jednom impulsu, nejdelší a nejkratší trvání jednoho impulsu, největší a nejmenší opakovací frekvence impulsů,
  • v impulsním režimu s vysokou opakovací frekvencí údaje jako v bodu 2 a dále největší střední zářivý tok vystupujícího záření,
 • zařazení laseru do třídy,
 • údaje o jiných faktorech než záření, vznikajících při chodu laseru, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní podmínky nebo zdraví,
 • návod ke správné montáži a instalaci, včetně stavebních a prostorových požadavků,
 • návod k obsluze za běžných i mimořádných situací, návod k údržbě, a je-li to zapotřebí, důležitá upozornění, jako je zákaz snímání krytu u laserů opatřených krytem nebo upozornění na nebezpečí vyplývající z pozorování paprsku optickými pomůckami,
 • výrobní číslo laseru a rok jeho výroby, obchodní firma nebo název a sídlo výrobce, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma a místo podnikání výrobce, jde-li o fyzickou osobu.

Minimální opatření k ochraně zdraví

Při možnosti překračování přípustných expozičních limitů optického záření musí zaměstnavatel přijmout následující opatření:

 • navrhnout pracovní postup, kterým se sníží riziko expozice optickému záření,
 • zajistit snížení emise optického záření technickými opatřeními,
 • zajistit vhodné programy údržby zařízení,
 • zajistit prostorové uspořádání pracoviště k omezení rizika expozice optickému zářen,
 • zajistit vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (např. speciální ochranné brýle)
 • opatřit pracoviště bezpečnostními značkami.

Zaměstnavatel musí zajistit prokazatelné informování zaměstnanců o výsledcích hodnocení, měření nebo výpočtech úrovně expozice optickému záření a školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznání škodlivých účinků optického záření, hlášení zdravotních obtíží, postupy k minimalizaci rizika a správné používání OOPP.